Michael Gilanschah und Y. Bretthauer

 • Narkoseaufklärung
 • General Anaesthetic Factsheet
 • Présentation de l’anesthésie
 • Aclaración sobre la anestesia
 • Narkozla ilgili Bilgilendirme
 • Разъяснительная памятка о наркозе
 • 麻酔についての説明
 • 麻醉知情书
 • توضيح بشأن التخدير

Liebe Eltern,

immer dann, wenn praktisch alle guten Worte ausgeschöpft sind und alle anderen Techniken (Hypnose/Lachgas) ohne Erfolg blieben, steht am Ende die Narkose. Die einzige Behandlungsform, die ohne Mitarbeit des Kindes auskommt.

Für viele Eltern ist dies eine beunruhigende Vorstellung. Wir sind seit 16 Jahren bemüht, die Narkose für unsere kleinen Patienten so sicher wie möglich zu gestalten. Zu diesen Maßnahmen gehören:

 • ausreichend Personal, um die Eltern am Tag der Narkose zu unterstützen
 • ein Anästhesieteam, mit dem wir seit 16 Jahren zusammenarbeiten
 • qualifiziertes Personal zur Überwachung der Kinder nach der Narkose
 • eigene Aufwachräume mit der Möglichkeit der unmittelbaren Sauerstoffgabe, Monitorüberwachung und Absaugung
 • Moderne Überwachungsgeräte mit kindgerechten Sensoren, die eine sichere Übertragung des Signals gewährleisten
 • Zeit. Der Patient wird erst entlassen, wenn es ihm gut geht

Bei Kinder mit dauerhaften Erkrankungen wird die Narkose ausschließlich unter stationären Bedingungen im Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) durchgeführt. Auch bei gesunden Kindern unter 2 Jahre würden wir eine Narkose im Kinderkrankenhaus empfehlen.

Dazu müssen 3 Bedingungen erfüllt sein:

 • Der Kinderarzt stellt Ihnen eine Einweisung für das Krankenhaus aus
 • Ihre Krankenkasse genehmigt schriftlich den Eingriff unter vollstationären Bedingungen
 • Sie bleiben eine Nacht mit Ihrem Kind im AKK.

Durch die Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus wird uns die Möglichkeit eröffnet, den Kindern, die ein Maximum an anästhesiologischer Betreuung brauchen, eben dieses Maximum zur Verfügung zu stellen.

Auch wenn die heute Narkosetechnik höchsten Sicherheitsstandards genügt, gibt es aber immer Restrisiken. Über diese werden Sie ausführlich in unseren Aufklärungsbogen informiert. Sie als Eltern tragen aber auch einen großen Teil zur Sicherheit Ihres Kindes bei. Beachten Sie deshalb alle notwendigen Verhaltensregeln, die Ihnen von uns oder dem Anästhesisten gegeben werden.

Wir stellen Ihnen diese Information in Ihrer Muttersprache zur Verfügung. In unserer Praxis können Sie zurzeit in folgenden Sprachen kommunizieren:
Deutsch, Englisch, Türkisch, Kroatisch, Farsi, Portugisisch
Generell empfehlen wir aber, wenn Sie nicht sicher sind in der deutschen Sprache, einen Dolmetscher mitzubringen.

Dear Parents,

Once all has been said and done, and every other technique (hypnosis/laughing gas) has failed, a general anaesthetic is the final option. It is the only form of treatment for which the child’s cooperation is not required.

For parents, this is a worrying thought. For 16 years we have been striving to make anaesthesia as safe as possible for our young patients. The measures we take include:

 • adequate staff, to support the parents on the day the general anaesthetic is administered
 • an anaesthesia team with whom we have been working for 16 years
 • qualified staff to monitor children after the general anaesthetic has been administered
 • dedicated recovery rooms which allow for the immediate administration of oxygen, monitor checks and aspiration
 • modern monitoring equipment with child-friendly sensors that guarantee the signal is securely transmitted
 • time. We only discharge our patients when they are well

In the case of children suffering permanent illness, the general anaesthetic is only administered on an in-patient basis at the Altona Children’s Hospital (AKK). We would also recommend that healthy children under the age of two should only have a general anaesthetic administered at the children’s hospital.

To do this, 3 conditions need to be met:

 • the paediatrician will issue a referral for the hospital
 • your health insurer will provide written approval of the procedure on a full in-patient basis
 • you remain at the AKK for one night with your child

Thanks to the cooperation with the Altona Children’s Hospital, we are able to provide those children who need maximum anaesthesiological care with exactly that maximum.

Even if anaesthesia techniques today meet the highest standards of safety, there are still residual risks, which are explained in detail in our information sheet. As parents, however, you too play a major part in your child’s safety. We would therefore ask you to follow all rules of behaviour which you are given by us or the anaesthetist.

This information is available in your native language. You can communicate in the following languages at our practice:
English, German, Turkish, Croatian, Farsi, Portuguese.
Generally speaking, however, we would recommend that you bring an interpreter with you if you do not speak German with confidence.

Chers parents,

Lorsque toutes les explications possibles ont été données et que toutes les autres techniques (hypnose/gaz hilarant) sont restées sans succès, il reste l’option de l’anesthésie. Il s’agit de l’unique forme de traitement qui ne nécessite aucune participation de l’enfant.

Cette solution inquiète beaucoup de parents. Depuis 16 ans, nous nous efforçons d’organiser de façon la plus sûre possible l’anesthésie de nos petits patients. Les mesures envisagées incluent notamment :

 • un personnel suffisant pour encadrer les parents le jour de l’anesthésie
 • une équipe en charge de l’anesthésie avec qui nous coopérons depuis 16 ans
 • un personnel qualifié pour surveiller votre enfant après l’anesthésie
 • une salle de réveil personnelle offrant une possibilité d’administration immédiate d’oxygène, de surveillance par moniteur et de ventilation
 • des appareils de surveillance modernes dotés de capteurs adaptés aux enfants et garantissant une transmission sûre du signal
 • durée. Le patient ne sort que lorsqu’il va bien

Pour les enfants souffrant d’affections persistantes, l’anesthésie est uniquement effectuée en milieu hospitalier à l’hôpital pédiatrique d’Altona (AKK). Pour les enfants de moins de 2 ans, même en bonne santé, nous recommandons également une anesthésie au sein de l’hôpital pédiatrique.

3 conditions doivent à cet effet être remplies :

 • le pédiatre vous fait une présentation de l’hôpital
 • votre caisse d’assurance maladie autorise par écrit l’intervention en milieu hospitalier
 • vous passez une nuit avec votre enfant à l’AKK

La coopération avec l’hôpital pédiatrique d’Altona nous permet d’offrir aux enfants qui en ont besoin une prise en charge anesthésiologique maximale.

Si la technique de l’anesthésie répond aujourd’hui à des normes de sécurité très strictes, les risques résiduels ne sont toutefois pas exclus. La brochure d’information vous communiquera des informations détaillées à ce sujet. En tant que parents, vous jouez également un rôle très important pour la sécurité de votre enfant. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir respecter les règles de comportement qui vous sont indiquées par l’anesthésiste ou par nous-mêmes.

Ces informations sont mises à disposition dans votre langue maternelle. Vous pouvez communiquer dans notre cabinet dans les langues suivantes :
allemand, anglais, turc, croate, farsi, portugais.
Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise avec la langue allemande, nous vous recommandons toutefois de faire appel aux services d’un interprète.

Estimados padres,

Cuando se hayan agotado las buenas palabras, y todas las demás técnicas (hipnosis/gas hilarante) resulten infructuosas, queda la opción de la anestesia. La única forma de tratamiento en la que la colaboración del niño no es necesaria.

A muchos padres les inquieta esta idea, pero durante 16 años nos hemos esforzado para que la distribución de anestesia a nuestros pequeños pacientes sea lo más segura posible. Entre otras, tomamos las siguientes medidas:

 • suficiente personal de apoyo para los padres el día de la anestesia
 • un equipo de anestesistas que lleva ya 16 años trabajando con nosotros
 • personal cualificado para la supervisión del niño tras la anestesia
 • sala de reanimación propia, con la posibilidad de suministro directo de oxígeno, supervisión por monitor y aspiración
 • modernos dispositivos de supervisión con sensores adaptados a niños que garantizan una transmisión segura de la señal
 • tiempo; al paciente solo se le dará el alta cuando se encuentre bien

En los casos de niños con afecciones crónicas, la anestesia se administrará exclusivamente en régimen de hospitalización en el Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK, hospital para niños de Altona). Del mismo modo, recomendamos el proceso anestésico en el hospital en el caso de niños menores de dos años.

Para ello, deben cumplirse tres condiciones:

 • el pediatra le extiende un volante de hospitalización
 • su aseguradora autoriza por escrito la intervención en régimen de hospitalización
 • acompaña al niño durante la noche en el AKK

Gracias a la cooperación con el hospital para niños de Altona, se nos abre la posibilidad de poner a disposición de los niños que necesiten un máximo de asistencia anestésica exactamente ese máximo.

Aunque las técnicas de anestesia actuales cumplen los más altos estándares de seguridad, siempre queda algún riesgo. Puede obtener todos los detalles al respecto en nuestro folleto informativo. Ustedes, como padres, también desempeñan un importante papel en la seguridad de su hijo. Por tanto, deben observar todas las indispensables normas de conducta que le proporcionaremos nosotros o el anestesista.

Ponemos esta información a su disposición en su idioma. En nuestra consulta, es posible comunicarse actualmente en alemán, inglés, turco, croata, farsi y portugués.
Sin embargo, recomendamos que acuda acompañado de un intérprete en caso de no sentirse seguro con sus conocimientos de la lengua alemana.

Sevgili Veliler,

her türlü sözün eksik kaldığı ve tüm diğer yöntemlerin (ipnoz, güldürme gazı) de sonuç vermediği durumlarda, son çare olarak narkoz kalmaktadır. Çocuğunuzun katkısına ihtiyaç duyulmayan tek tedavi biçimi.

Çocuklarına narkoz uygulanması düşüncesi birçok ebeveyni tedirgin eder. Biz ise 16 yıldan beri narkozu en küçük hastalarımız için olabildiğince güvenli kılmak çabasındayız. Bunun için aldığımız önlemlerden bazıları şunlardır:

 • narkozun yapıldığı gün ebeveynlere destek vermek için yeterli sayıda personelin hazır bulundurulması
 • 16 yıldan beri birlikte çalıştığımız bir anestezi ekibinden yararlanılması
 • çocukların narkozdan sonra izlenmesi için kalifiye personelin çalıştırılması
 • doğrudan oksijen verilebilen, monitörle izleme ve vakumla çekme olanağı bulunan müstakil narkoz sonrası uyanma odalarının bulunması
 • çocuk anatomisine uygun sensörleri bulunan ve sinyalin güvenli bir şekilde iletimini temin eden modern gözetim cihazlarının kullanılması
 • zaman. Hastalarımızın, ancak iyileştikten sonra taburcu edilmeleri

Kronik hastalıkları olan çocuklarda narkoz sadece yatarak tedavi koşulları altında, Altona Çocuk Hastanesinde (AKK) uygulanır. 2 yaşından küçük sağlıklı çocuklarda da, narkozun çocuk hastanesinde yapılması tavsiye edilir.

Bunun için 3 şartın haiz olması gerekir:

 • çocuk doktoru çocuğunuzu hastaneye sevk etmeli
 • sağlık sigortanız ameliyatın tam yatarak tedavi koşulları altında (hastanede) gerçekleştirilmesine onay vermeli
 • çocuğunuzla birlikte refakatçi olarak bir geceyi AKK’da geçirmelisiniz

Altona Çocuk Hastanesi ile işbirliğimiz sayesinde, maksimum düzeyde anestezi bakımına ihtiyaç duyan çocuklara işte bu maksimum bakımı sunabilmek durumundayız.

Günümüz narkoz teknolojisi en yüksek güvenlik standartlarına uygun olsa da, hala kalan riskler söz konusudur. Bu riskler hakkında detaylı olarak bilgilendirme broşürümüz ile bilgi alabilirsiniz. Yine de çocuğunuzun güvenliği konusunda ebeveyn olarak sizlere de büyük rol düşmektedir. Bu nedenle bizler ya da anestezi hekimleri tarafından size bildirilen tüm davranış kurallarına özenle uyunuz.

Bu bilgileri anadilinizde temin ediyoruz. Muayenehanemizde her zaman aşağıdaki dillerde iletişim kurabilirsiniz:
Almanca, İngilizce, Türkçe, Hırvatça, Farsça, Portekizce
Yine de genel kural olarak Alman diline tam hakim olmamanız halinde yanınızda bir tercüman getirmenizi tavsiye ederiz.

Уважаемые родители,

если уговоры, а также другие техники детской седации (гипноз/ингаляционный наркоз «веселящим газом») не приносят результата, необходима общая анестезия – единственный вид наркоза, при котором не требуется сотрудничества со стороны ребенка.

У многих родителей мысль о наркозе вызывает беспокойство. Уже 16 лет мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность наркоза для наших маленьких пациентов. В число мер по обеспечению безопасности, в частности, входят:

 • достаточное количество персонала для помощи родителям в день проведения наркоза
 • слаженная команда анестезиологов, с которой мы сотрудничаем в течение 16 лет
 • квалифицированный персонал, осуществляющий наблюдение за детьми после наркоза
 • собственные палаты пробуждения, обеспеченные возможностью непосредственной подачи кислорода, мониторинга и откачивания воздуха
 • современное оборудование для мониторинга с датчиками, приспособленными для детского организма и обеспечивающими надежную передачу сигнала и отсутствие искажений
 • время. Пациента выписывают только при условии его хорошего самочувствия

Детям, страдающим хроническими заболеваниями, наркоз проводится только в медицинском стационаре в педиатрической больнице Альтоны (Altonaer Kinderkrankenhaus, AKK). Здоровым детям в возрасте до 2 лет мы также рекомендуем проводить наркоз в педиатрической больнице.

Для этого необходимы следующие три предпосылки:

 • лечащий педиатр выписывает вам направление в больницу
 • ваша компания медицинского страхования письменно подтверждает вам свое согласие на операцию в стационарных условиях
 • вы с ребенком проводите одну ночь в педиатрической больнице AKK

Благодаря сотрудничеству с педиатрической больницей Альтоны мы имеем возможность обеспечить детям, нуждающимся в этом, максимальное медицинское обслуживание в сфере анестезиологии.

Невзирая на то, что современная анестезиология и техники наркоза удовлетворяют строжайшим нормам безопасности, остаточные риски не удается полностью исключить. Эти риски подробно представлены в нашей разъяснительной памятке. Будучи родителями, вы также вносите значительный вклад в обеспечение безопасности жизни и здоровья своего ребенка. По этой причине соблюдайте все необходимые правила поведения, о которых вам сообщаем мы или врач-анестезиолог.

Настоящая информация предоставляется вам на вашем родном языке. В настоящее время в нашей практике вы можете общаться на немецком, английском, турецком, хорватском, фарси и португальском языках.
В целом рекомендуется воспользоваться услугами переводчика, если вы недостаточно хорошо владеете немецким языком.

保護者の皆様へ

お子様を落ち着かせようと優しい言葉やあらゆる技術(催眠/笑気麻酔)を尽くしても、まったく効かない場合があります。そんな時の頼みの綱は麻酔です。麻酔は、お子様の協力なしで行える唯一の治療方法です。

とは言え、麻酔に不安を抱かれるご両親も多いでしょう。当院は16年前から、小さな患者様に出来る限り安全、安心な麻酔を施せるよう努めています。
以下がその取組みの例です:

 • 麻酔当日にご両親をサポート出来るよう、十分な数のスタッフを備えています
 • 麻酔チームとは16年来協力して取り組んでいます
 • 麻酔後は専門資格のあるスタッフがお子様の状態を監視します
 • 独自の回復室には直ちに酸素吸入、モニター測定、吸引が出来る設備が備わっています
 • 小児用センサーが付いた最新の生体情報モニターで、安定した信号伝達が確実に行われます
 • 時間を惜しまず、患者は体調が良くなるまで退院させられる事はありません

慢性疾患をもつお子様の場合、麻酔処置はアルトナ小児病院(Altonaer Kinderkrankenhaus、AKK)に入院の上でのみ行われます。2歳以下の健康なお子様の場合にも、小児病院で麻酔を受けられる事をお勧めします。

その際、以下の3つの条件が必要になります:

 • 小児病院に提示する為の入院指示書を小児科医が発行する事
 • ご両親の健康保険が、完全入院(2日以上の入院)をした上での手術を許可する旨を書面で表明する事
 • ご両親がAKKで一晩お子様に付き添う事

アルトナ小児病院との協力により、最大限の麻酔処置が必要なお子様に、まさに「最大限の」処置を施す事が出来るようになりました。

ただ、いくら今日の麻酔技術が極めて高い安全水準にあるとは言え、リスクがゼロになった訳ではありません。こうしたリスクについては麻酔説明書に詳細に記されておりますのでお読みください。
お子様の安全に関して、ご両親が担う役割は大きなものです。ですので、ご両親には、当院、あるいは麻酔科医がお伝えする必要な行動規則をすべてお守り頂きますようお願い致します。

当院はこの説明をご来院の皆様の母国語でご用意しております。現在当院でコミュニケーションが可能な言語は以下のとおりです:
ドイツ語、英語、トルコ語、クロアチア語、ペルシャ語、ポルトガル語
通常は、ドイツ語での会話に不安がある場合には、通訳に同行してもらうよう手配される事をお勧めいたします。

尊敬的父母:

在实际操作中,如果我们进行了一切劝慰无果,而且其他技术(催眠术/笑气)也未能奏效,最后都将采取麻醉措施。这是唯一一种无须孩子配合就能实施的治疗方式。

对于许多家长来说,这是一个非常令人不安的建议。但是我们为此已经努力了16年之久,力求做到麻醉对于我们的小患者尽可能安全。其中包括以下措施:

 • 足够的人手,在麻醉当日帮助父母
 • 我们已经合作了16年的麻醉小组
 • 有资质的人员,麻醉后对儿童实施监控
 • 独立清醒室,实现直接供氧、屏幕监控和抽吸
 • 先进的监控仪器,配备适合儿童的传感器,保证信号安全输送
 • 时间。患者感觉良好时,才会从清醒室移出。

对于长期患病的儿童,麻醉必须在阿尔托纳儿童医院(AKK)住院的条件下实施。此外我们也建议2周岁以下的健康儿童在儿童医院内接受麻醉。

其中必须符合3个条件:

 • 儿童医生建议您住进儿童医院。
 • 您的医疗保险公司书面允许在完全住院的条件下接受手术
 • 您陪同孩子在AKK过夜。

通过与阿尔托纳儿童医院的合作,我们能够为需要最大程度麻醉护理的儿童提供相应服务。

即使在当今麻醉技术达到最高安全标准的前提下,仍存在着风险。有关风险我们将通过知情书为您详细介绍。但是您作为家长也在很大程度上确保着孩子的安全。因此您必须遵守我们或麻醉师为您提出的所有必要的行为规定。

我们将以您的母语提供相关信息。现在在我们的诊所里您可以通过以下语言沟通:
德语、英语、土耳其语、克罗地亚语、波斯语、葡萄牙语。
但是我们也建议您如果对德语并无十分把握,请一名翻译人员共同前来。

الآباء الأعزاء،

وحتى بالنسبة للأطفال الأصحاء الأقل من عامين ننصح بالتخدير في مستشفى للأطفال، حيث أنه يجب تحقيق 3 شروط محددة:
 • إصدار طبيب الأطفال تصريحا لكم بدخول المستشفى
 • موافقة التأمين الصحي الخاص بكم كتابيًا على إجراء الجراحة مع إقامة كاملة بالمستشفى
 • قضاء ليلة مع طفلكم في مستشفى ألتونا للأطفال (AKK)
ومن خلال التعاون مع مستشفى ألتونا للأطفال سوف يتاح لنا إمكانية توفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال الذين يحتاجون لهذه الرعاية القصوى المرتبطة بالتخدير.

وحتى إذا كانت تكنولوجيا التخدير المتوفرة اليوم تكفي لتحقيق أعلى معايير الأمان، إلا أنه توجد دائمًا مخاطر أخرى. وسوف تتعرفون عليها بالتفصيل في نشرة المعلومات الخاصة بنا. فأنتم بصفتكم آباء تساهمون أيضًا في تحقيق جزء كبير من أمان طفلكم. ولذلك يرجى مراعاة كافة قواعد السلوك الضرورية التي ستحصلون عليها منا أو من طبيب التخدير.

نحن نقدم لكم هذه المعلومات بلغتكم الأم. ويمكنكم الآن التواصل معنا في عيادتنا باللغات التالية:
الألمانية والإنجليزية والتركية والكرواتية والفارسية والبرتغالية.
إلا أننا ننصحكم بصفة عامة بإحضار مترجم فوري معكم إذا كنتم لا تجيدون التحدث باللغة الألمانية.

وأبدًا، إذا نفذت كل الكلمات المطمئنة ولم تحقق كل الوسائل التكنولوجية الأخرى (التنويم/غاز الضحك) أي نجاح من الناحية العملية، فلا مفر في النهاية من استخدام التخدير، فهو الشكل الوحيد من أشكال العلاج الذي يمكن تحقيقه بدون أي تعاون من جانب الطفل.

إنه أمر غير مريح بالمرة لكثير من الآباء. ونحن نسعى منذ 16 عامًا لجعل تخدير مرضانا الصغار آمنًا بقدر الإمكان من خلال بعض الإجراءات، ومن بينها ما يلي:

 • عدد كافٍ من العاملين لدعم الآباء في يوم التخدير
 • توفير فريق تخدير نتعاون معه منذ 16 عامًا
 • توفير عاملين مؤهلين لمراقبة الأطفال بعد التخدير
 • توفير غرف إفاقة فردية خاصة مزودة بإمكانيات منح الأكسجين مباشرةً والمراقبة والشفط
 • استخدام أجهزة مراقبة حديثة مزودة بمستشعرات مناسبة للأطفال تضمن نقل آمن للإشارات
 • الوقت المناسب، حيث يخرج المريض من المستشفى عندما يصبح على ما يرام
بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة لا تتم عملية التخدير إلا بشرط إقامة المريض في مستشفى ألتونا للأطفال (AKK).

bulbAH!
Auch
interessant..
Infos zum thema
Milchzähne
Tipps zum thema
Zähneputzen
Infos zum thema
Kieferorthopädie